نوار الکترو شوک نواری است که داخل دستگاه دفیبریلاتور (الکتروشوک) قرار می گیرد و مراحل احیای قلب را نمایش می دهد.